WP1 Management projektu

Vedoucí pracovního balíčků:

SYNPO, a. s.

Další členové pracovního balíčku:

Biomedica, spol. s r. o., Centrum organické chemie s.r.o., Fatra, a.s., INOTEX spol. s r.o., Státní zdravotní ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zodpovědná osoba:

Ing. Kateřina Zetková

Doba řešení pracovního balíčku:

01/2014 – 12/2019

Popis náplně pracovního balíčku:

WP1 je zaměřen na administrativní koordinaci celého projektu za účelem zajištění bezproblémového chodu naplánovaných výzkumných aktivit. To zahrnuje jak zajištění komunikační kanálů, tak svolávání zasedání týkajících se záležitostí finančních, administrativních a organizačních.

Dalšími aktivitami projektového managementu je příprava projektových zpráv v souladu s pravidly TA ČR a kontrola vynakládáných finančních prostředků v rámci projektu.

 Organizační struktura projektu:

 • Řídící výbor
 • Technický manager projektu,
 • Ekonomický projektový manager,
 • Vedoucí jednotlivých pracovních balíčků,
 • Pracovní týmy jednotlivých pracovních balíčků,
 • Dozorčí rada.

Za účelem zajištění bezproblémového chodu všech pracovních balíčků, je Centrum řízeno následujícími principy:   
Řídící výbor je odpovědný za celkovou funkci centra, jeho koncepční a strategické řízení a rozhodování o všech klíčových otázkách konsorcia. Rozhodnutí budou přijímána konsensem.

Řídící výbor se schází nejméně 6 krát ročně. Činnost předsedy řídícího výboru, jeho kompetence, odpovědnost jsou zaneseny ve Stanovách Centra. Každý ze členů projektu má po jednom členu v řídícím výboru.

 Technický a projektový manager:

 • Koordinace aktivit uvnitř Centra,
 • Zajištění efektivní komunikace uvnitř i vně Centra,
 • Příprava projektové agendy, organizace a chod řídícího výboru,
 • Příprava zápisů ze zasedání Řídícího výboru a jeho distribuce,
 • Příprava a zajištění postupu prací a vypracování výročních projektových zpráv,
 • Zajištění vnitřních finančních auditů,
 •  Vnější reprezentace Centra, propagace Centra.

Vedoucí pracovních balíčků (WP):
Řídí všechny týmové aktivity výzkumu a vývoje a informují o výsledcích a postupech prací Řídící výbor.

Dozorčí rada:
Dozorčí rada je kontrolním a poradním orgánem Centra, Projektového manažera a Řídícího výboru ve věcech finančních. Dozorčí rada má tři členy a schází se nejméně 2 krát ročně.

Týmy jednotlivých partnerů projektu


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.