Klíčové osoby

zborilProf. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Email: radek.zboril@upol.cz
Adresa: Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 947
Role v projektu: Vedoucí týmu Univerzity Palackého v Olomouci

Regionální centrum pro nové technologie a materiály (www.rcptm.com), generální ředitel; Univerzita Palackého v Olomouci

Specializace: výzkum nanomateriálů – nanočástice na bázi železa a oxidu železa, stříbrné nanočástice, uhlíkové nanostruktury (grafen, fluorografen, uhlíkové tečky), magnetické nanočástice: syntéza, charakterizace, aplikace v katalýze, úprava vody, antimikrobiální léčba, medicína a biotechnologie.

R. Zbořil (39) získal titul Ph.D. v roce 2000, a v roce 2010 se stal profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V období 2005-2010 pracoval jako vědecký ředitel Centra výzkumu nanopráškových materiálů. Od roku 2010 je generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2010 byl jmenován členem představenstva Technologické agentury České republiky (www.tacr.cz). V roce 2011 mu byla ministrem školství, mládeže a tělovýchovy udělena cena za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Prof. Zbořil je autorem několika patentů a zavedených technologií. Významně se podílel na rozvoji technologie výroby nanočástic nulmocného železa aplikovaného v moderních technologiích úpravy vody (www.nanoiron.cz/en). Je odborným garantem mezinárodní konference NANOCON (www.nanocon.cz/en/)

Podrobný přehled publikační činnosti, projektů a vědecké spolupráce naleznete na: http://www.rcptm.com/about/page/radek-zboril/


tupy

Ing. Michael Tupý, Ph.D.

Email: michael.tupy@fatra.cz
Adresa: FATRA, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
Tel: +420 724 405 691
Role v projektu: Vedoucí týmu FATRA, od července 2015

Fatra a.s., Project Management Support

Specializace: 

 • Vlastnosti a recyklace PVB, aj. vinylových polymerů
 • Systémy na bázi PVC plastisolů
 • Systémy na bázi polymerních AC a SBR plněných disperzí
 • Polymerní směsi

M. Tupý (*1980) absolvoval doktorské studium na Fakultě technologické UTB ve Zlíně a v roce 2011 obhájil doktorskou práce na téma „The study of PVB waste application obtained from recycled windshields“. V letech 2005-2008 pracoval v laboratořích fy DuPont, v r. 2009-2012 ve firmě EFTEC ve vývoji automobilových tmelů na bázi PVC plastisolů či polymerních disperzí. V letech 2013-2015 byl na pozici post-doktoranda na Stavební fakultě Vysokého učení v Brně, kde pracoval na projektech a vývoji pokročilých stavebních materiálů využívajících odpadní plasty. Ve stejném roce pak přešel do společnosti FATRA, kde je plně zaměřen na vývoj, inovace a vedení projektů, společně se zavedením jejich výsledků do výrobního procesu.

Michael Tupý je autor a spoluautor 7 publikací s impakt faktorem, vydaných v mezinárodních vědeckých časopisech, 16 publikací v databázi SCOPUS a dalších 11 příspěvků na mezinárodních konferencích. Dále jedné kapitoly v odborné technické knize a jedněch výukových skript. Podrobný přehled publikační činnosti, projektů a vědecké spolupráce naleznete v příloze.


sedlarik

Doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Email: sedlarik@ft.utb.cz
Adresa: Centrum polymerních systémů, Nad Ovčírnou 3685, 76001 Zlín
Tel: +420 576 038 013
Role v projektu: Vedoucí týmu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně)

Centrum polymerních systémů (www.cps.utb.cz), vědecko-výzkumný pracovník; UTB  ve Zlíně

Specializace: 

 • příprava charakterizace a zpracovatelství biorozložitelných polymerů
 • antimikrobiální modifikace polymerů
 • vodorozpustné polymery
 • výzkum využití odpadů mlékárenského průmyslu

V. Sedlařík (*1980) absolvoval doktorské studium na Fakultě technologické UTB ve Zlíně v roce 2006. Doktorská práce na téma „Biodegradable polymers based on dairy waste“ byla v témže roce oceněna Cenou Wernera von Siemense. Od roku 2005 působí na Centru polymerních materiálů od roku 2011 na nově vzniklém Centru polymerních systémů. V roce 2011 se habilitoval v oboru Technologie makromolekulárních látek. Od roku 2012 zastává funkci prorektora pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně.

Podrobný přehled publikační činnosti, projektů a vědecké spolupráce naleznete na: http://www.utb.cz/ft/struktura/vladimir-sedlarik

 


martinkovaIng. Lenka Martinková

Email: martinkova@inotex.cz
Adresa: INOTEX, spol. s r.o. Štefánikova 1208, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Tel: +420 737 121 167; +420 499 316 316
Role v projektu:  Vedoucí týmu (WP7 – Textilní aplikace)

INOTEX, spol. s r.o. Česká republika, www.inotex.cz

L. Martinková (1963): Specializace v oblasti textilního zušlechťování, výzkum a vývoj textilních technologií. Vývoj nových textilních prostředků (TPP) pro zpracování a zušlechťování textilií a jejich aplikace pomocí a inovačních (bio)technologií pro funkcionalizaci textilií a dosažení multifunkčních efektů s vysokou přidanou hodnotou. Optimalizace navržených technologií a jejich zavádění do průmyslové praxe – technologický transfer. Dlouhodobé aktivity v rámci spolupráce konsorcií národních a mezinárodních projektů (5, 6, 7 RP EU, FRESH, COST, EUREKA, ERANET CROSSTEX-NET).

1981 – 1985 Universita Pardubice, Katedra technologie organických výrob
1993 – 1994 VŠCHT PRAHA, Fakulta technologie ochrany prostředí

Členství:

 • STCHK – Spolek Textilních Chemiků a Koloristů (od r. 2003)
 • ETP – Evropská technologická platforma pro textil, člen pracovní skupiny WG 4, EURATEX(od r. 2007)
 • TNK 144 – Nanotechnologie, člen Technické normalizační komise ÚNMZ (od r. 2008)

 


Bendová

RNDr. Hana Bendová, PhD.

Email: hbendova@szu.cz
Adresa: Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti, Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel: +420 267 082 321
Role v projektu: Vedoucí týmu SZÚ

Státní zdravotní ústav

Zaměření: Antimikrobiální látky v kosmetice, ochrana zdraví, toxikologie, kosmetika, kosmetologie.

Dr. Hana Bendová získala titul Ph.D. v oboru Lékařská biofyzika na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci oddělení pro biomedicínu a welfare pokusných zvířat Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti ve Státním zdravotním ústavu v Praze se dlouhodobě intenzivně zabývá vědeckou prací. Působí jako tajemnice pro legislativu výboru Kosmetologické společnosti ČR. Jako členka expertní skupiny pro kosmetiku Rady Evropy 
odbornice pro CEN a ISO zkušební metody v kosmetice se podílí na tvorbě evropské legislativy a její implementace do praxe v České republice Je také členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členkou Pracovní skupiny pro kosmetické přípravky Ministerstva zdravotnictví ČR. Dr. Bendová je autorkou a spoluautorkou vědeckých prací v mezinárodních impaktovaných časopisech a také vědeckých projektů, jejichž stručný přehled je uveden níže.


Ing. Kateřina Zetková

Email: katerina.zetkova@synpo.cz
Adresa: S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: +420 776 608 760
Role v projektu: projektový manažer, vedoucí týmu SYNPO, a.s., Vedoucí oddělení nanostrukturovaných polymerů

SYNPO, a.s.

Specializace:
Výzkum v oblasti nanomateriálů a jejich užití v polymerní matrici – nanočástice na bázi uhlíkových nanostruktur (grafen, CNT), oxidů kovů. Příprava, charakterizace, modifikace a dispergace do polymerní matrice.

Vzdělání:
chemický inženýr, Univerzita Pardubice, absolvovala v roce 1990. V letech 1990-1996 členem výzkumného týmu a asistentem profesora na Univerzitě Pardubice. Od roku 1996 do současnosti v SYNPO, a.s.

K. Zetková je spoluautorem několika patentů, užitných vzorů a zavedených technologií a též autorem či spoluautorem řady článků a příspěvků na konferencích.


kubac06-1

Ing. Lubomír Kubáč, Ph.D.

Email: lubomir.kubac@cocltd.cz
Adresa: Rybitví 296, 533 54 Rybitví
Tel: +420 466 822 610
Role v projektu: Vedoucí týmu Centra organické chemie s.r.o., WP leader WP2 a WP6, předseda řídicího výboru

Centrum organické chemie s.r.o. (www.cocltd.cz), jednatel společnosti

Specializace: Výzkum, vývoj a transfer technologií v oblasti organických specialit se zaměřením na intermediáty pro organickou elektroniku, vodivé polymery a fotoaktivní materiály.

L. Kubáč (1967) je absolvent VŠCHT Pardubice v oboru organické technologie, Ph.D. získal na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobá specializace v oblasti VaVaI a transferu technologií organických materiálů a jejich konečných aplikací. Zaměření na oblast biocidních materiálů, organických barviv, polovodivých organických materiálů pro organickou elektroniku, vodivých polymerů, ochrany před UV zářením a fotaktivních materiálů. Od roku 2004 působí jako projektový manažer se zaměřením na multioborové realizace funkčních organických materiálů pro úpravy povrchu materiálů a flexibilní organické elektroniky. Působí v projektech spolufinancovaných MPO, TAČR, GAČR, 6FP, 7FP. Od roku 1989 až do roku 2009 zaměstnán ve VUOS a.s. jako výzkumný pracovník, vedoucí výzkumných týmů a oddělení. Od roku 2010 jednatel společnosti Centrum organické chemie s.r.o.

L. Kubáč je autorem řady patentů a užitných vzorů, realizovaných technologií a podílí se také na publikační činnosti.

 


Ing. Jaroslav Říha

Email: riha.jaroslav@bio-medica.eu
Adresa: Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5
Tel: +420 603 569 813
Role v projektu: vedoucí týmu Biomedica, spol. s r. o.

Biomedica, spol. s r. o., jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Říha je absolvent VŠCHT Praha, Fakulty potravinářské a biochemické technologie oboru Biotechnologie a bioinženýrství. V roce 1992 byl zaměstnán ve firmě Biomedica, spol. s r.o. jako vedoucí výroby a od roku 1995 se stal jednatelem společnosti. Od roku 2000 je členem Meziresortní komise jodového deficitu v ČR a autorizovanou osobou k nakládání s nebezpečnými látkami z let 2000 – 2005. Je absolventem kurzu pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků. Působí v projektech spolufinancovaných TAČR, MPO-Trvalá prosperita a Evropského fondu pro regionální rozvoj a operačního programu Podnikání a inovace.


Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.